تبلیغات
بیوگرافی+عکس

بیوگرافی+عکس
باسکوت عشقی بدست نمیاداین سکوت وبشکن تاعاشق بشی
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتون درباره وبلاگ چیه؟


لینک دوستان
صفحات جانبی
پیوندهای روزانه

Red face بیوکرافی جنیفرلوپز

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنیدنام:  music city (42).jpg

مشاهده: 6

حجم:  24.3 کیلو بایت
لقب : جی لو / قد : cm 168
جنیفر لین لوپز در24 جولای 1969 در بخش گسل هیل در جنوب برونکسمتولد شد . 2 خواهر دارد ،خواهر بزرگتر لسلی 34 ساله خانه دار و خواهرکوچکتر لیندا 30ساله مشاور امور تفریحی کانال 11 نیویورک می باشد.


[IMG]file:///C:/Users/hadi/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
آرزوی همیشگی جنیفر این بود که سوپر استاری پر کار شود.

والدین جنیفر (مادرش) گوآدالوپ رودریگرز و ( پدرش ) دیوید لوپز هر دو در شهر پونس پورتوریکو ، دومین شهر بزرگ پورتوریکو متولد شدند . هردو ( پدر و مادرش ) در کودکی به ایالات متحده آمدند و زمانی که در نیویورک زندگی می کردند با هم آشنا شدند . با وجود اینکه جنیفر از نژاد پورتوریکویی است ولی والدین مادربزرگ پدریش اروپایی هایی بودند که در جزیره پورتوریکو اقامت داشتند .
[IMG]file:///C:/Users/hadi/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
جنیفراز کودکیبهموسیقیهای مللمختلفعلاقهداشت . بهخصوص بهریتمهای Afro-caribbean مانند : ( salsa ) سالسا، مرنجو ( meringue ) وباچاتا (bachata ) وشاخه هایاصلیموسیقیمانندپاپ ( Pop ) هیپهاپ ( Hip hop ) وآراند بی ( R&B ).

ویبا وجودعشقش بهموسیقیبه صنعتفیلم همعلاقهنشان میداد . فیلمموزیکالریتامورنو (Moreno Rita) کهدر سال 1961ساختهشده بودتاثیرعمیقی براوگذاشت .

جنیفردر سن 5سالگی بهکلاسهایآموزشیرقصوموسیقیرفت وجدایازاینبرنامهها در یکمدرسهمذهبیکاتولیکدخترانهمشغول بهتحصیلبود. او 8سالدراینمدرسه کهخانوادهمقدس نامداشت درسخواندوبعد از 4سال دردبیرستانپریستون ( Preston ) تحصیلکردوفارغالتحصیلشد . او درمدرسهورزشکارقابلیبود. رشتهورزشی کهدر مدرسهکار میکرد تنیسوورزشهایمربوط بهدو ومیدانیبود .

لوپزدر 18 سالگیاز پدرومادرشجدا شد. درآن زماندریکموسسهحقوقیمشغولبه کاربود وشبها نیزبه انجامحرکاتموزون ( !!! ) میپرداخت . پس ازآنپیشنهادبازی درنقش Fly girl درکمدیفاکس هیتدربرنامه In living color بهاودادهشد. پس ازدو سالکار هنریدربرنامه In living color همچنانبه کاررقص ولیاینبار درگروهمشهورجنتجکسون (Janet Jackson ) ادامهداد .

اولینفیلماوگری گورینواخانوادهمن است (Gregory novas my family ) درسال 1975 است وشغلبازیگریاو زمانیاستحکامیافت کهدر سال 1997نقش سلناکوئینتانیلا (Selena Quintanilla ) خوانندهمعروف رابازی کرد.

[IMG]file:///C:/Users/hadi/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]

همسران :
اوجانینوآ 22فوریه 1997 تاژانویه 1998 – ( طلاق )
گریسجود 29سپتامبر 2001 تا 26ژانویه 2003 – ( طلاق )
مارکانتونی 5ژوئن 2004 – ( تازمانترجمهاین مطلبکه حرفیاز طلاقبینشوننبوده ! )

بدنیست اینرا همبدانیدکهجنیفر درمجله People ( 1997 ) بهعنوانیکی از 50فردزیبایجهانشناختهشد. باشگاهبدن سازیبه او لقبگیتاردادهبودندچون بدنشقوسیشبیه بهگیتارداشت !

در جشنفیلمسلنا ،28اکتبر 1996 درسانانتونلو،جنیفراینستارهسینما وموسیقیبا یکاتفاقعشقیغیرهمنتظرهمواجه شد . زمانی کهدوستپدرشاوجانینوآمیکروفنرابه دستگرفت و درحالیکهیک حلقهجواهرمریکوسکات بزرگرا در دستداشتدر میانجمع به اوپیشنهادازدواجداد! جنیفرنیزبلافاصلهبه اوپاسخمثبت داد. ( مثلاینکهخودشمنتظربوده ! )

او برایآموزشحرکاتموزون ( !!! ) بهمانهاتان (Manhattan) نقلمکان کردوشبها دراستودیوییکه تمرینرقص میکرد میخوابید.

شایعشده که اوبدنش را 1میلیارددلاربیمهکردهوتحتحمایت 300میلیوندلاری ازطرف بیمهاست.( دسامبر 1999 )
[IMG]file:///C:/Users/hadi/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
لوپز ودوستپسرش Puffy درارتباطبه یککلوپشبانهتیراندازیدستگیرشدند . پلیسآنها رابا یکاسلحهدزدیدستگیرکرد. امااز جنیفررفعاتهام شدو اززندانآزادگردید . دسامبر( 1999)

مادرشدر وچستر Westchester کانترینیویورکمعلممدرسهاست .

او ودوستپسرش Puffy در 14ژانویه 2001اعلامکردند کهبهدوستیخودخاتمهبخشیدنداو اولینبازیگرزنآمریکایلاتینیاست کهبالاتریندستمزدرا برایبازی درنقش selena درفیلمطراحانعروسی 2001 ( wedding planner ) بهخوداختصاصداد کهمبلغیبرابر 1میلیوندلار میباشد. اواین فیلموآلبوم (Hitnomberone ) را دریک هفته ( به طورهمزمان ) کارکرد. ( یه لقمهنون چیکارا کهنمیکنه ! )

جنیفربا همسرشگریس جود ( Gris Judd ) زمانیکه کلیپبرای عشققیمتینیست رااجرا میکرد ،آشنا شد . آنها جشنکوچکیبرایازدواجخودترتیبدادندکه درخانه ایدر لوسآنجلسبرگزارشد و 170 نفرمهمانداشت .

بدنش بهعنوانزیباتریناندام درمجلهانگلیسی Celebrity Bodies شناختهشده است.
او یکرستورانکوباییجدید بهنام Madres مادرسدرپاسادنا Pasadena کالیفورنیاافتتاحکرده وصاحبخانه ایبه ارزش 1/9میلیوندلار درسواحلمیامیاست وهمسایگاندیواربه دیواراو روبینو تری گیپهستندوخانهریکیمارتین 7بلوک باخانهجنیفرفاصلهدارد .

سومینآلبومشاین منهستم ... وبعد (This is me … them ) رادر 26نوامبر 2002به پایانرساند.

دراکتبر 2002 بابن افلکنامزدکرد. گفته میشودجنیفراصلاًمشروباتالکلیمصرف نمیکند.

همسرسابقشگریس جودونامزدسابقش بنافلک دریک روزمتولدشده اند . بن سه سالاز گریسکوچکتراست. جنیفردر 20ژانویه 2004نامزدیشرا با بنافلک بههم زد.

اواشعارترانه Dear Ben)) بنعزیز رابراینامزدشبن افلکسرودهبود تا بهاو بگویدکه چقدرعاشقشاست .
آوریل 2004زمانی کهبا بنافلکنامزدبود درمصاحبهای اعلامکرده بودکه پس ازازدواجبا نامافلک بهکار هنریو حرفه ایخودادامهخواهدداد ولیایناتفاقهیچ گاهنیفتادچون درفوریه 2004نامزدیشرا با بنافلک بههم زد .
نظراتشخصی :
پاسخاودرمورداینکهزمانی کهدر موردخودششایعاتیمی شنودچه عکسالعملینشان میدهد : به آنمی خندی،گاهیمواقعکمیناراحتمی شی ، میزاریتموم شهچون تو یهانسانی. ( اگوست 2000)
در پاسخاینکه چهزمانیاحساسناامنیمی کندگفته است : زمانی کهآمادهنیستماما هیچوقت ایناتفاقنیفتادهاست .
واقعابهانتقادهایمردم بیتوجهم .
از قوزکپاهایمناراضینیستم،واقعادرخشانهستند .
همه مادر طولزندگی بهعشقمبتلا میشویموتاثیراتعشقهایاز همگسیختهرا میچشیم ، منکمیاحسساتیتر ازبقیه ام،وایناتفاقبرایمناراحتکنندهاست. منبه مردممی گویمولی هیچکس گوشنمی کند .
همیشهوحشتزیادی ازمرگ یابیمارشدن دارموچیزی کهاز آن میترسمتنها شدناست بهخاطرهمین بهدنبالنور ( چراغ ) میگردم ، آنوقت فکرمی کنمتنهانیستم .
ترس ازتنها شدنسراسروجودمرا فراگرفتهاست .
دستمزدها :
1-Monster – in - law (2005) 15
میلیوندلار
2-
زندگیناتمام (2004) 15میلیوندلار
3-
افتخاررقصیدنبا شمارادارم (2004) 15 میلیوندلار
4- Jersey girl (2004) 4
میلیوندلار
5-
گیگیلی (2003) 12میلیوندلار
6- Maid
درمانهاتان( 2002 )12 میلیوندلار
7-
کافیاست( 2002 )10میلیوندلار
8-
چشمانفرشته ( 2001 ) 9میلیوندلار
9-
طراحانعروسی (2001) 9میلیوندلار
10-
سلول (2000 ) 4میلیوندلار
11-
مورچهها ( 1998 ) 50 هزاردلار
12-
خارج ازبرنامه ( 1998 ) 2میلیوندلار
13-
توبچرخ ( 1997) 1میلیوندلار
14-
اناکندا Anaconda( 1997 ) 1 میلیوندلار
15-
سلنا ( 1997 ) 1میلیوندلار
16-
خونوشراب ( 1996 ) 250هزاردلار
17-
چک ( 1996 ) 200هزاردلار
18-
خانوادهمن ( 1995) 50 هزاردلار
طبقه بندی: بیوگرافی خوانندگان وبازیگران خارجی،
[ پنجشنبه 31 شهریور 1390 ] [ 09:53 ب.ظ ] [ هادی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مدیروبلاگ: هادیبیوگرافی+عکس
آرشیو مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

آمار سایت

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

فال امروز


تعبیر خواب آنلاین